logo min
all minps minluca minxo minjoker minpg minlava minscr fix image spinix888
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ดาวน์โหลด
แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณ

กรมสรรพากรออนไลน์ เข้าใจเรื่องภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากร ซึ่งก็เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีการก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ 2433 ซึ่งก่อตั้งมาและมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ และในปัจจุบันนั้น กรมสรรพากร จะมีการแบ่งบริหารออกเป็น 15 กอง และ 1 สำนักเลขานุการกรม ซึ่งก็จะมีพื้นที่ในการบริหารแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งหมด 12 ภาคทั่วประเทศ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าเขตพื้นที่สรรพากร ที่จะมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับภาษีรายได้ต่าง ๆ ที่คุณ ๆ ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นั้นเอง

สรรพากร

กรมสรรพากรคืออะไร

กรมสรรพากร ซึ่งเป็นกรมที่ขึ้นต่อกระทรวงการคลังโดยมีหน้าที่หลักในการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการพัฒนา นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี เพื่อที่จะนำไปเสนอให้กับต้นสังกัด นั่นก็คือกระทรวงการคลังนั้นเอง สำหรับกรมสรรพากรคือ ผู้ที่ ดูแลกับเรื่องภาษีโดยตรง ทั้งในเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักเลยทีเดียว สำหรับภาษีส่วนนี้ทางรัฐบาลก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ รุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

หน้าที่ของกรมสรรพากร

กรมสรรพากร หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งกรมสรรพากร หน้าที่ ในการเก็บภาษีโดยยึดตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นที่รวมกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญหลายประเภทโดยมีการบังคับใช้ตาม พรบ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรตั้งแต่ปี 2481 รวมไปถึงภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของรัฐบาลเลยก็ว่าได้ โดยภาษีหลัก ๆ นั้นจะประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ซึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่หลักของกรมสรรพากรและแน่นอนว่าก็ยังจะมี หน้าที่อื่น ๆ เช่น พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี การจัดการบริหาร ระบบจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออมการลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและส่งออกต่างประเทศ เพื่อที่จะนำไปเสนอต่อกระทรวงการคลังต่อไป เป็นการเสริมสร้างและการกระจายรายได้ อีกทั้งยัง มีหน้าที่ในการทำความตกลงระหว่างประเทศเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเก็บภาษีซ้ำซ้อน และเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้มีความลื่นไหล สามารถติดต่อคบค้าสมาคมการซื้อขายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยสนับสนุน การส่งออกอีกด้วย ซึ่งก็ถือได้ว่ามีข้อดีมากมาย และมีประโยชน์ต่อทั้งตัว ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต่าง ๆ และคู่ค้า ที่อยู่ต่างประเทศอีกด้วย

กรมสรรพากรออนไลน์ติดต่อได้สะดวกกว่า

สำหรับ กรมสรรพากร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับภาษีโดยตรง ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และใช้กฎหมายตามพรบบัญญัติเอาไว้ ดังนั้นแล้วคน ธรรมดา ทั่วไป ก็ยากที่จะเข้าถึงและทำความเข้าใจได้ยากสำหรับ กรมสรรพากร ดังนั้นแล้วการจัดทำกรมสรรพากรออนไลน์ เพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง หน่วยงานสรรพากรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการ ออกแบบ หน่วยงานสรรพากร ที่สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับภาษีทางออนไลน์กันได้ เพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานและ ก็ช่วยให้ผู้คนนั้นได้เรียนรู้และรู้จักหน้าที่ ของกรมสรรพากรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ว่ามีความเป็นมายังไงว่า มีการ จ่ายภาษีอย่างไรบ้างทั้งภาษีเกี่ยวกับเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ แน่นอนว่าการที่มีหน่วยงานสรรพกรออนไลน์นั้นจะช่วยให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทยเองหรือของต่างประเทศ ก็มี เจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลเป็นอย่างดี

161580600582

ความรู้เรื่องภาษีอื่น ๆ

กรมสรรพากร ผู้ดูแลเกี่ยวกับภาษีโดยตรง ซึ่งก็จะมีการเสียภาษี ในส่วนอื่น ๆ เช่น

-ภาษีรับมรดก

ซึ่งภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับจากกองมรดกนั้น สำหรับผู้ที่จะได้เสียภาษีนั้น จะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีหน้าที่จ่ายภาษี

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งภาษีชนิดนี้เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เป็น การจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่าย ให้แก่ผู้รับในทุก ๆ ครั้ง ซึ่งการหักภาษีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นก็ให้นำส่งกับกรมสรรพากร

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ ผู้ที่ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจจะเป็นในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน หน่วยงานหรือกิจการของรัฐ องค์การของรัฐสหกรณ์และองค์กรอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

ข้อสรุป

กรมสรรพากร ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและคอย บริหารจัดการเกี่ยวกับด้านภาษีอย่างแท้จริง อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงผู้ที่กระทำผิดต่อกัน ลักลอบหรือหนีภาษีก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องเป็น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่จะคอยสอดส่องดูแลและบริหารเรื่องนี้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นไปตามกฎของ พรบ. ที่บัญญัติเอาไว้ อย่างชัดเจน เพราะเงินภาษี บาคาร่าออนไลน์ เล่นง่ายจ่ายจริง ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อที่จะนำมาสนับสนุนและพัฒนาประเทศของเราต่อไป

 

ขอบคุณรูปภาพจาก joje

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
บทความ
สมัครเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมรับ 918kiss เครดิตฟรีไปเลยทันที! เลือกเล่นวล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการเป็นสมาชิก ไมาว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือเซียนคาสิโนออนไลน์ สามารถสมัครเล่นสล็อตออนไลน์บนมือถือได้ทั้ง Android และ ios เลือกรับโปรโมชั่นต่างๆ มากมายจากทางเว็บไซต์ของเรา เช่น โปรโมชั่นชวนเพื่อนมาเล่น, โปรโมชั่น Happt Time, 918kiss เครดิตฟรี, สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี, โปรโมชั่นเติมเงิน VIP, โปรโมชั่นฝากเงินประจำวัน, โปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของรางวัล, โปรโมชั่นฝากครั้งแรกรับเพิ่ม 50% และวงล้อลุ้นโชคซึ่งโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญตอบแทนให้แก่สมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ โดยผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกรับโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในทุกช่วงเวลา และยังสามารถร่วมสนุกในเกมสะสมแต้มและของรางวัลหรือวงล้อลุ้นโชคได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย
918kiss bigwin369 login (1) min
สุดยอดเกมส์ บน แอปพลิเคชั่น คาสิโนออนไลน์ ที่ต้องมีติดไว้อย่างแน่นอนไม่มีที่ไหนจะไม่มีเด็ดขาด เพราะเป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเพศทุกวัย กติกาการเล่นไม่ซับซ้อน และ มีโบนัสเกมส์ ฟรีเครดิตแจก และลุ้นรางวัล แจ็กพอตใหญ่ทุกวัน !
918kiss bigwin369 login (1) min
อีกหนึ่ง เกมส์ 918kiss slot จาก แอปพลิเคชั่นสุดฮิต 918 kiss มีรูปแบบการเล่น ที่แตกต่างจากเกมส์ทั้งหมด จากเกมส์พนันออนไลน์ แน่นอน เป็นแนวเกมส์ที่มีการฟิก สวยงาม เพลินตา เล่นได้ตลอดเวลาไม่มีเบื่อ ระวังเล่นติดใจจนลืมเวลาไปเลยแหละ
ai2 min
SCR888TH เกมส์ออนไลน์ เปิดโอกาศให้ผู้เล่นมือใหม่ได้ทดลองเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์แบบฟรีๆ แล้ววันนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์ได้ทุกเกมส์ ทุกรูปแบบที่ต้องการอยากจะเล่น ไม่ต้องฝากก่อนลงมือเล่นซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความอยากจะเดิมพันแต่ยังไม่กล้าที่เสี่ยงลงทุนทางค่ายเราจึงเปิดโอกาสดีๆเสมือนเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นไว้คอยต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์การเดิมพัน เกมออนไลน์ กับเว็บไซต์
register mb min
download mb mincontact mb min
c2ac lic2ac fb
sticky min
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu